Ayet-i Kuran'a Bak - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi Ayet-i Kuran'a Bak - Türküler geçidi, türkü sözleri ve türkü klipleri sitesi

Hakkı görmek diler isen, suret-i insana bak.
Arayup gezme bu halkı cismin içre cana bak.

Âşıkın mi’racı derler dostunun didarıdır.
Bu söze isbat dilersen, defter-i Rahman’a bak

Yedi iklim çar köşe bir dilberin vechindedir
Gel oku Ümmü’l-Kitab’ı mekteb-i irfana bak

Ta’n idüp yetmiş ikiye dime kim beyhudedir.
Sen seni fehm eyle küfürdeki imana bak.

Herkes bu haliyle buldu Rabb’isin bî-iştitak
Rabbe’l-âlemin buyurdu: ayeti-i Kur’an’a bak.

Dil-i Ya’kub’un ağlayup zar eyleme Yusuf deyu
Mısr-ı tende şah oluptur Yusuf-ı Ken’an’a bak

Adem’e hürmeten yaradıldı zemîn ü asuman
Secdegâh-ı alem oldu lutf ile ihsana bak

Hakk’ı bul öz kalbin içre gel Noksanı iş bu dem
Himmetidir evliyanın ahd ile peymana bak